Zásady ochrany osobních údajů

Společnost NESS Czech s.r.o., považuje ochranu a důvěrnost Vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

NESS Czech s.r.o.
V Parku 2335/20
Praha 4
IČ: 45786259 DIČ: CZ45786259

Pracovníkem zajišťujícím ochranu dat skupiny společností NESS (DPO) je Josef Kouřil (cz-dpo@ness.com).

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: cz-dpo@ness.com.

Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o našich zákaznících, dodavatelích a jiných obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním našich služeb (Poradenství v oblasti informačních technologií). V drtivé většině případů se jedná o základní kontaktní údaje typu jméno, příjmení, telefon a email. Bez těchto údajů s Vámi nemůžeme komunikovat a tedy zajistit plnění našich služeb, které plyne z řádně uzavřené smlouvy.

V případě, že jste nám udělil(a) dobrovolně souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme Vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti NESS Czech s.r.o. tj. zejména za účelem nabízení produktů, služeb společnosti, zasílání informací o pořádaných akcích, apod. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

Ze zasílání se můžete kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na cz-dpo@ness.com.

Všechny výše zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu naší vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů dle platné legislativy. V maximální míře tedy řídíme přístup k osobním údajům, technická opatření pro jejich zabezpečení a dobu jejich existence.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků a třetích stran využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

Výjimku představují společnosti spadající do skupiny společností vlastněné společností Ness Europe Technologies B.V. (NESS Slovensko, a.s., Ness Hungary Kft., Ness Romania S.RL. a Ness Technologies Inc.), externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby a orgány státní moci. Těmto entitám Vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu příkladově při:

 • vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.
 • správě našich informačních systémů a aplikací.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme (mimo orgány veřejné správy), aby zpracovávali Vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasálání obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu.

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o Vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech Vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni Vaše osobní údaje na Vaše požádání přenést na Vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení či oslovení s potenciální pracovní nabídkou, pak máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat. Stačí nás kontaktovat na cz-dpo@ness.com.

Tento kontakt využijte i v případech pokud se budete chtít zeptat na cokoliv, co se týče našeho zpracování osobních údajů.

Jste-li přesvědčen(a), že s Vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem zařízení (počítači, mobilním zařízení nebo jiném přístroji umožňujícím přístup k internetu), pomocí něhož používáte naše webové stránky, a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během Vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení Vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:

 • uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně,
 • přihlášení a ověřování. Pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte,
 • zabezpečení. Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek,
 • analýzy. Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje,
 • marketing. Cookies využíváme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní nebo pro oslovení zákazníků,
 • sociální sítě. Některý obsah z našich stránek můžete sdílet s Vašimi přáteli.

Navzdory výše uvedenému na základě souborů cookies Vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Cookies z Vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí Vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce “Nápověda” Vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se Vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro Vás bude složitější a nebude se Vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě Vašim potřebám.

Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

Analytické nástroje Webu

Statistická data
Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o Vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

Google Analytics
Služba, která umožňuje analýzu našeho e-shopu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

Sklik, Adwords
Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovaly správně, využívají cookies.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť NESS Czech s.r.o., považuje ochranu a dôvernosť vašich údajov za veľmi dôležitú. Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (zákon o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb.), tak aj európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je:

NESS Slovensko, a.s.
Galvaniho 15C
821 04 Bratislava 2
IČ: 00603783 DIČ: 2020486732

Pracovníkom zaisťujúcim ochranu dát skupiny spoločností NESS (DPO) je Josef Kouřil (sk-dpo@ness.com).

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania a ochrany vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: sk-dpo@ness.com.

Účely, právne tituly a doba spracovania osobných údajov

Najväčšia časť osobných údajov, ktoré spracovávame o našich zákazníkoch, dodávateľoch a iných obchodných stranách, vedieme v súvislosti s ponukou a poskytovaním našich služieb (Poradenstvo v oblasti informačných technológií). V drvivej väčšine prípadov sa jedná o základné kontaktné údaje typu meno, priezvisko, telefón a email. Bez týchto údajov s Vami logicky nemôžeme komunikovať a teda zabezpečiť plnenie našich služieb, ktoré plynie z riadne uzavretej zmluvy.

V prípade, že ste nám udelil (a) dobrovoľne súhlas so zasielaním obchodných oznámení, spracovávame vaše osobné údaje na marketingové účely spoločnosti NESS Slovensko, a.s. tj. hlavne za účelom ponuky produktov, služieb spoločnosti, zasielania informácií o organizovaných akciách, a pod. Pre tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť buď v rámci obchodného oznámenia alebo zaslaním e-mailu s žiadosťou o odhlásenie na sk-dpo@ness.com.

Všetky vyššie spomenuté osobné údaje, ktoré vznikajú z iniciatívy našej vzájomnej komunikácie a interakcie, sú riadené interným systémom ochrany osobných údajov podľa platnej legislatívy. V maximálnej miere teda riadime prístup k osobným údajom, technické opatrenia na ich zabezpečenie a dobu ich existencie.

Prenos osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov a tretích strán využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu.

Výnimku predstavujú spoločnosti, ktoré patria do skupiny spoločností vlastnené spoločnosťou Ness Europe Technologies B.V. (NESS Slovensko, a.s., Ness Hungary Kft., Ness Romania S.RL. a Ness Technologies Inc.), externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby a orgány štátnej moci. Týmto entitám vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu príkladov pri:

 • vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, sa údaje môžu poskytnúť orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti.
 • správe našich informačných systémov a aplikácií.

U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme (mimo orgány verejnej správy), aby spracovávali vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

Doba, po ktorú vaše osobné údaje spracovávame

Osobné údaje zákazníkov a tretích strán spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, a ďalej po dobu, po ktorú sme povinní údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje na základe dobrovoľného súhlasu za účelom poslania obchodných oznámení spracovávame do odvolania Vášho súhlasu.

Vaše práva

Vaším prirodzeným právom je dostať informácie o vašich dátach, ktoré o vás spracovávame. Rovnako tak máte právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovánia a právo namietať proti spracovaniu. V určitých prípadoch vám patrí právo na vymazanie. Ďalej sme povinní vaše osobné údaje na vaše požiadanie preniesť na vami zvoleného správcu / spracovateľa osobných údajov.

Ak ste nám dali súhlas so spracovaním vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení či oslovenie s potenciálne pracovnou ponukou, potom máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať. Stačí nás kontaktovať na sk-dpo@ness.com.

Tento kontakt využite aj v prípadoch ak sa budete chcieť opýtať na čokoľvek, čo sa týka nášho spracovania osobných údajov.

Ak ste presvedčení, že s vašimi dátami nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobilné zariadenie alebo inom prístroji umožňujúci prístup k internetu) pomocou ktorého používate naše webové stránky, a ak je po opustení našich stránok nevymažete, sú opäť využívané počas vašich ďalších návštev. Cookies používame k zlepšeniu funkčnosti našich stránok a zjednodušenie vašej ďalšej návštevy, najmä pre tieto činnosti:

 • uloženie predvolieb a nastavenia, ktoré umožňujú, aby naše webové stránky fungovali správne,
 • prihlásenie a overovania. Ak sa nechcete stále prihlasovať a odhlasovať, vďaka cookies nemusíte,
 • zabezpečenia. Cookies používame na odhaľovanie podvodov a zneužitia našich webových stránok,
 • analýzy. Pomocou cookies zhromažďujeme dáta pre naše analytické nástroje,
 • marketing. Cookies využívame pre vyhodnotenie našich marketingových kampaní alebo pre oslovenie zákazníkov,
 • sociálne siete. Niektorý obsah z našich stránok môžete zdieľať s vašimi priateľmi.

Napriek vyššie uvedenému na základe súborov cookies vás nie sme schopní identifikovať na úroveň konkrétnej fyzickej osoby.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Cookies z vášho počítača alebo z iného zariadenia môžete ľahko vymazať pomocou vášho prehliadača. Návod, ako zaobchádzať so súbormi cookies a ako ich odstrániť, nájdete v ponuke “Pomoc” vášho prehliadača. V takom prípade je ale možné, že sa vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre vás bude zložitejšie a nebude sa vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve vašim potrebám.

Ak budete používať naše stránky bez zmeny nastavenia, budeme to považovať za súhlas s používaním cookies na našich stránkach.

Analytické nástroje Webu

Štatistické dáta
Ak využívate naše webové stránky, zhromažďujeme štatistické údaje o vašej aktivite, ktoré ďalej využívame k zlepšeniu našich služieb.

Google Analytics
Služba, ktorá umožňuje analýzu nášho e-shopu. Je od spoločnosti Google Inc. (“Google”). Informácie vygenerované pri využívaní nášho webu sú prenášané na servery spoločnosti Google, kde sú následne uložené. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na analýzu užívateľského správania na našom webe a túto analýzu nám následne poskytuje.

Sklik, Adwords
Tieto služby sú marketingové nástroje, ktoré nám umožňujú ponúkať naše služby novým alebo existujúcim zákazníkom. Poskytujú ich spoločnosti Google alebo Zoznam. Aby služby fungovali správne, využívajú cookies.

Privacy Policy

NESS Czech s.r.o., regards the protection and confidentiality of your data as very important. We process and use your personal data in accordance with both the provisions of Czech law (Personal Data Protection Act No. 101/2000 Coll.) and European legislation (Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council).

Data Protection Office

The Data Protection Officer (DPO) of personal data in the sense of national and European legislation is:

NESS Czech s.r.o.
V Parku 2335/20
Praha 4
IČ: 45786259 DIČ: CZ45786259

NESS (DPO) is a Data Protection Officer Josef Kouřil (cz-dpo@ness.com).

Should you have any questions regarding the processing and protection of your personal information, you can contact us by e-mail at cz-dpo@ness.com.

Purposes, legal titles and period of processing of personal data

The greatest amount of personal data we process about our customers, suppliers, and other business parties is conducted in connection with the offering and provision of our services (Information Technology Consulting). In the vast majority of cases, these are basic contact information such as name, surname, telephone, and e-mail. Without this information, we logically cannot communicate and therefore ensure the fulfillment of our services resulting from a properly concluded contract.

In the event that you have voluntarily given us permission to send business communications, we process your personal data for the marketing purposes of NESS Czech s.r.o. i.e. especially for the purpose of offering products, company services, sending information about organized events, etc. For this purpose, we process the following personal data: name, surname, e-mail address.

You can unsubscribe at any time either as part of a business announcement or by sending an e-mail request to log out at cz-dpo@ness.com.

All the above-mentioned personal data that arise from our mutual communication and interaction are governed by an internal system of personal data protection in accordance with current legislation. To a maximum extent, we manage access to personal data, technical measures for their security and the duration of their existence.

Transfer of personal data

We use all personal data obtained from customers and third parties solely for the internal needs of the Company, we protect against misuse, and we do not provide third parties without prior notice or consent.

An exception is represented by companies belonging to a group of companies owned by Ness Europe Technologies B.V. (NESS Slovensko, a.s., Ness Hungary Kft., Ness Romania S.RL. and Ness Technologies Inc.), external companies providing support services and state authorities for us. These entities are able to provide your basic personal information, for example:

 • investigating the unlawful use of our services or for the purposes of legal proceedings, the data may be passed on to criminal investigation authorities.
 • managing our information systems and applications.

For all these service providers, we contractually require (outside government) to process your personal information in accordance with our Privacy Policy and applicable law.

The time we process your personal information

We process and store the personal data of our customers and third parties for the time necessary to ensure all rights and obligations arising from the contract and for the period we are required to keep the data in accordance with generally binding legal regulations.

We process your personal data obtained on a voluntary basis for the purpose of soliciting commercial communications to withdraw your consent.

Your rights

It is your natural right to receive information about your data we process about you. You also have the right to correct or block incorrect or outdated data, the right to limit the processing, and the right to object to processing. In certain cases, you have the right to cancel. In addition, we are obliged to transfer your personal information to your chosen administrator / data processor on your request.

If you have given us permission to process your personal data for the purpose of sending business communications or addressing a potential job offer, then you have the option of withdrawing this consent at any time. Just contact us at cz-dpo@ness.com.

Use this contact even if you want to ask anything about our processing of personal information.

If you are convinced that we do not adequately and legally comply with your data, you have the possibility to file a complaint with the Supervisory Authority, which is the Office for the Protection of Personal Data.

Cookies

Cookies are small text files that are stored on your device (a computer, mobile device, or another Internet-accessing device) through which you use our website and are not deleted when you leave our site and are used again during your next visit. Cookies are used to improve the functionality of our site and to simplify your next visit, especially for these activities:

 • Save preferences and settings that allow our site to function properly,
 • login and authentication. If you do not want to log in and log out, you need cookies,
 • security. We use cookies to detect fraud and misuse of our websites,
 • analysis. Using cookies, we collect data for our analytical tools,
 • marketing. We use cookies to evaluate our marketing campaigns or to reach customers,
 • social media. You can share some content from our site with your friends.

Despite the above, based on cookies, we are unable to identify you to the level of a particular individual.

How to refuse cookies?

You can easily delete cookies from your computer or from another device using your browser. For instructions on how to handle cookies and how to delete them, see the “Help” menu of your browser. In that case, however, some parts of our pages may not be displayed correctly, their browsing will be more complicated, and you will not be able to see a product offer that suits your needs.

If you use our site without changing the settings, we will consider it to be a consent to the use of cookies on our site.

Analytical web tools

Statistical dataIf you use our website, we collect statistical data about your activity, which we further use to improve our services.

Google AnalyticsService that allows us to analyze our e-shop. It is provided by Google Inc. (“Google”). The information generated when using our site is sent to Google’s servers where it is stored. Google uses this information to analyze users’ behavior on our site and provides us with this analysis.

Sklik, Adwords
These services are marketing tools that enable us to offer our services to new or existing customers. They are provided by Google or Seznam.cz. For services to function properly, they use cookies.